PRACOWNICY

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

G4-DMA

Jesteśmy zorientowani na zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa procesowego na wydziałach produkcyjnych. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi dla nas priorytet, który realizujemy poprzez wdrożoną politykę, procedury i procesy, identyfikację ryzyk czy aktywny udział w działaniach i inicjatywach realizowanych w Grupie PCC. Są one ukierunkowane na prowadzenie działalności biznesowej w sposób chroniący pracowników, społeczność lokalną, środowisko oraz infrastrukturę i wyposażenie.

Stale dążymy do ograniczania możliwości wystąpienia negatywnych zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa procesowego. Jest to bardzo ważny aspekt naszej działalności z uwagi na fakt, że należymy do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W naszych działaniach uwzględniamy zagrożenia mogące mieć wpływ na pracowników, społeczność lokalną oraz środowisko. Utrzymujemy programy i restrykcyjne procedury związane z zapobieganiem awariom oraz realizujemy wszelkie wymagania w obszarze raportowania działań oraz wskaźników, zgodnie w wytycznymi ustawodawcy. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne zwiększające poziom bezpieczeństwa, a nasze procesy produkcyjne odbywają się w warunkach ściśle kontrolowanych, pod nadzorem odpowiednich służb. Wszyscy pracownicy Spółki przechodzą obowiązkowe i regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz mają obowiązek stosować wszelkie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

NASZE INICJATYWY NA RZECZ BHP

OHSAS 18001

W lipcu 2016 roku Spółka otrzymała certyfikat na zgodność z normą OHSAS 18001. Wdrożenie wymagań tego systemu zapewnia nam skuteczne monitorowanie środowiska pracy oraz pozwala na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w miejscach pracy oraz w ich otoczeniu. Dodatkowo stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w utrzymywanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Podnosi również standardy pracy wszystkich pracowników Spółki oraz pracowników firm zewnętrznych, wykonujących różne prace i usługi na terenie Grupy PCC.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Ustanowiona Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pełni fundamentalną rolę wszystkich działań, ukierunkowanych na poprawę oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Zawiera ona deklaracje i wytyczne ustanowione w celu poprawy efektów naszej działalności w obszarach:

  • podnoszenia kultury bezpieczeństwa i higieny pracy
  • podkreślania wagi i znaczenia prewencji
  • zapewnienia środowiska pracy, w którym ryzyko jest kontrolowane w sposób zapobiegający urazom i chorobom zawodowym
  • przestrzegania przepisów prawnych oraz innych wymagań, do których Spółka się zobowiązała
  • doskonalenia organizacji i warunków środowiska pracy
  • podnoszenia kwalifikacji uwzględniających rolę pracowników i ich zaangażowanie na rzecz BHP

Polityka Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu i wdrożona do stosowania w Spółce. Każdy nowy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tego dokumentu i realizacji jej wytycznych.

GRUPY RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

W strukturach Grupy PCC funkcjonują Grupy Ratownictwa Chemicznego, składające się z przeszkolonych pracowników poszczególnych wydziałów produkcyjnych, którzy jako pierwsi reagują na zagrożenia zdrowia i życia.

ZAKŁADOWA SŁUŻBA RATOWNICZA GRUPY PCC

Bezpieczeństwo procesowe w PCC EXOL SA zapewniają wyszkolone i doświadczone zespoły Zakładowej Służby Ratowniczej PCC ROKITA SA, w ramach podpisanych umów outsourcingowych. Zespół funkcjonujący w Grupie PCC w Brzegu Dolnym składa się z 32 osób, a jego zadaniem jest koordynacja i prowadzenie wszelkich działań ratowniczych. W ramach działań prewencyjnych odbywają się regularne ćwiczenia ewakuacyjne, dedykowane zarówno dla pracowników wydziałów produkcyjnych jak i pracowników administracyjnych.

OCHRONA MIENIA

Ochroną mienia zajmują się przeszkolone i wykwalifikowane zespoły pracowników firmy ochroniarskiej, która prowadzi czynności zabezpieczające dla Spółek Grupy PCC w Brzegu Dolnym oraz w Płocku.

PROGRAM OPTIMA

Optima to program realizowany w Spółkach Grupy PCC. Jego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminowanie strat i marnotrawstwa, a także poprawa jakości pracy, optymalizacja wprowadzonych rozwiązań oraz podniesienie satysfakcji pracowników. Naszym celem w zakresie realizacji programu jest optymalizacja procesów związanych z poszczególnymi obszarami działalności Spółki, zmniejszenie awaryjności, maksymalizacja bezpieczeństwa, sprawna i przejrzysta komunikacja oraz ciągłe doskonalenie.

Ideą programu jest zaangażowanie pracowników w aktywne kształtowanie środowiska pracy oraz kultury bezpieczeństwa. Program OPTIMA oddaje w ręce pracowników inicjatywę w zakresie proponowania kreatywnych pomysłów mających usprawnić działalność Spółki. Od maja 2015 roku pracownicy wszystkich Spółek w obrębie Grupy PCC w Brzegu Dolnym zgłosili ok. 2150 pomysłów w następujących kategoriach: poprawa bezpieczeństwa i ergonomii, ochrona środowiska, jakość, wydajność pracy, czy też efektywność energetyczną lub eliminację marnotrawstwa.

ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACYG4-LA5

Z uwagi na fakt, że nasze zatrudnienie w Spółce nie przekracza 260 osób, nie jesteśmy zobowiązani do powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże w ramach zapewnienia właściwego dialogu pracowników, został powołany Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, który pełni funkcję społeczną w celu nadzoru nad zapewnieniem przez Spółkę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych przepisami prawa pracy.

WSKAŹNIKI BHP

Monitorujemy i oceniamy środowisko pracy pracy w naszej Spółce w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy ocenę wskaźników dotyczących liczby wypadków, absencji wynikającej z następstw wypadków oraz wskaźników obejmujących ich częstotliwość, ciężkość i TRR.

 

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracąG4-LA6

Rok 2017 Rok 2016
Ogółem 4 2
W tym powodujące:
    śmierć pracownika 0 0
    ciężkie uszkodzenie ciała 0 0
Zwolnienia lekarskie:
    29 i więcej dni zwol. lek.: 3 1
    od 4 do 28 dni zwol. lek.: 1 1
    od 1 do 3 dni zwol. lek.: 0 0
Wypadki zbiorowe: 0 0
Wypadki niepowodujące niezdolności do pracy: 0 0
Ilość dni niezdolności do pracy: 359 142
Ilość dni niezdolności do pracy, spowodowana wypadkami zaistniałymi w 2016 r., które przeszły na rok 2017: 0 0
Urazy nieuznane za wypadki przy pracy: 0 0