ETYKA W SPÓŁCE

W ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

ZASADY ETYKI W MARKETINGU I REKLAMIE

G4-PR7

Uznajemy kulturotwórczy i obyczajowy charakter działań marketingowych, identyfikując potrzebę eliminowania zjawisk negatywnych i stymulowania pozytywnych. Rozumiemy konieczność ujednolicenia określonych standardów w ramach współdziałania z naszymi interesariuszami na całym świecie. Zobowiązujemy się do respektowania i dołożenia wszelkich starań, aby zasady i wartości opisane Kodeksie Postępowania i Polityce Komunikacji Marketingowej PCC EXOL SA, były respektowane i przestrzegane w całym naszym łańcuchu wartości.
Planując swoje strategie, bierzemy pod uwagę potrzeby otoczenia rynkowego w którym działamy. Z uwagi na bezpośredni kontakt z klientami, dostawcami, inwestorami i innymi interesariuszami, część strategii firmy obejmującą działania marketingowe, planujemy w sposób szczególnie odpowiedzialny.

Pracownicy zaangażowani w działania marketingowe mają obowiązek:

  • Dbać o to, aby przekaz reklamowy w mediach, intrenecie i innych nośnikach elektronicznych nie zawierał jakichkolwiek treści pornograficznych, elementów przemocy, nienawiści, obraźliwego zachowania oraz jakichkolwiek przejawów łamania praw człowieka.
  • Dbać o to, aby treści wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Spółki były oparte na prawdziwych informacjach.
  • Zwracać uwagę na przedstawianie cech i właściwości produktów w materiałach reklamowych w sposób rzetelny i obiektywny.
  • Stosować i respektować wszelkie zapisy zawarte w Kodeksie Etyki Reklamy, ustanowionym przez Radę Reklamy i Komisję Etyki Reklamy, będącym źródłem zasad postępowania etycznego dla wszystkich pracowników związanych z reklamą i marketingiem.
  • Respektować międzynarodowe zasady dotyczące etyki w reklamie i marketingu oraz działać w tym zakresie zgodnie ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Etyki Reklamy (EASA).
  • Przestrzegania Polityki Komunikacji Marketingowej