wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej. 

ENERGIA

G4-DMA

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych regulacji oraz procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących norm w obszarze ochrony środowiska. W 2017 roku nie stwierdzono naruszeń obowiązujących norm prawnych. Przeciwko Spółce nie toczy się postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska oraz nie naliczono kar w tym obszarze.

W zrównoważony sposób korzystamy ze środowiska oraz ponosimy opłaty z tego tytułu, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Planujemy prowadzenie inwestycji na istniejących wydziałach uwzględniając aspekty środowiskowe. W 2017 roku nasz wkład w inwestycje związane pośrednio z ochroną środowiska wyniósł 6,9 mln zł. W ramach tych nakładów uwzględniliśmy inwestycje związane z przebudową i modernizacją obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych, a także opłaty środowiskowe oraz koszty wynikające z utylizacji odpadów. 

Prowadząc działalność w zakresie produkcji chemicznych środków powierzchniowo czynnych, zwracamy szczególną uwagę na racjonalne wykorzystanie paliw i innych mediów energetycznych, traktując jako nadrzędną zasadę bezpieczeństwa zasilania energetycznego naszych linii technologicznych. W celu optymalizacji naszych wyników energetycznych związanych z wykorzystaniem paliw oraz innych mediów energetycznych:

  • Identyfikujemy i nadzorujemy wszystkie strumienie energetyczne
  • Zapewniamy wykorzystanie energii z wysoką sprawnością jej przetwarzania
  • Stale doskonalimy efektywność energetyczną w prowadzonych procesach
  • Podejmujemy decyzje inwestycyjne uwzględniając efektywność energetyczną technologii i urządzeń

W efekcie prowadzonych działań zakładamy ograniczenie zużycia surowców naturalnych, redukcję emisji CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, pochodzących z energetycznego spalania paliw, a także optymalizację kosztów działalności Spółki.

W 2017 roku w PCC EXOL SA został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Energią ISO 50001. Dzięki temu realizujemy następujące działania:

  • Sprawnie zarządzamy ryzykami związanymi z zaopatrzeniem w energię
  • Mierzymy i monitorujemy wykorzystanie energii, aby rozpoznać obszary wymagające poprawy efektywności
  • Zwiększamy ogólną wydajność, aby zredukować pobór energii
  • Staramy się redukować emisje dwutlenku węgla i spełniać ustawowe cele w tym zakresie
  • Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko prowadząc zrównoważoną gospodarkę energetyczną

 

BEZPOŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII G4-EN3BEZPOŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ G4-EN3