SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Prowadzimy naszą działalność uwzględniając interes społeczny, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Ważnym elementem rozwoju naszej strategii biznesowej w tym obszarze jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Realizację naszych działań prowadzimy w oparciu o organizację akcji prośrodowiskowych i promowanie zachowań proekologicznych oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

NASZE RELACJE

G4-DMA, G4-27

Kompleksowe podejście do komunikacji przejawia się w inicjowaniu dialogu z interesariuszami już na etapie projektowania, realizacji oraz zakończenia danego zadania inwestycyjnego czy innych działań operacyjnych. Takie podejście zapewnia Spółce budowanie długotrwałych relacji z interesariuszami, w tym ze społecznością lokalną.

Picture

W prowadzonej komunikacji wykorzystujemy narzędzie indywidulanie dopasowane do rodzaju zagadnień poruszanych przez strony zainteresowane.

Movie

DZIEŃ OTWARTY

Organizowany raz w roku Dzień Otwarty na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym, stanowi istotny element dialogu ze społecznością lokalną i innymi stronami zainteresowanymi. Wydarzenie skierowane jest głównie do mieszkańców Brzegu Dolnego oraz okolicznych miejscowości i umożliwia niezależne zapoznanie stron zainteresowanych ze specyfiką pracy całej Grupy PCC. Podczas trwającego Dnia Otwartego organizowane są wizytacje dla zwiedzających oraz panele dyskusyjne poświęcone strategii rozwoju Spółek Grupy PCC.

Movie

POSIEDZENIA KOMISJI PRZY RADZIE MIEJSKIEJ

Jednym z reprezentatywnych sposobów prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną jest udział w imieniu Spółek Grupy PCC, przedstawicieli kierownictwa Biura Bezpieczeństwa i Prewencji oraz Biura Ochrony Środowiska PCC ROKITA SA w posiedzeniach Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym. Spotkania, odbywające się kilka razy w roku są okazją do kontynuowania transparentnego dialogu z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami miasta. Podczas spotkań ustalane są także działania, zmierzające do optymalizacji negatywnego oddziaływania, prowadzonej przez Spółki Grupy PCC działalności, na środowisko i społeczność lokalną.

Picture

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Równie skutecznym sposobem dotarcia z informacją do stron zainteresowanych, w tym społeczności lokalnej, jest dystrybucja informacji w postaci drukowanych ulotek, plakatów informacyjnych, banerów, czy materiałów prasowych. Dodatkowym, znaczącym kanałem komunikacji stał się Internet, za pomocą którego budujemy wzajemne relacje, publikując niezbędne informacje na stronie internetowej Spółki, czy udostępniając bieżące wydarzenia za pośrednictwem dostępnych technologii mobilnych przy pomocy social mediów.

Picture

INFOLINIA

Uwzględniając w naszych działaniach szybkość reagowania na zaistniałe zagrożenia, został uruchomiony specjalny numer telefonu dla mieszkańców okolicznych terenów, znajdujących się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zakładu.

Zaplanowane cele biznesowe osiągamy między innymi dzięki budowaniu i rozwijaniu relacji z naszymi interesariuszami, w oparciu o przejrzyste i jednolite zasady działań komunikacyjnych.

NASZE ZOBOWIĄZANIE :
W oparciu o przejrzyste zasady działań komunikacyjnych, będziemy kontynuować spotkania z lokalną społecznością.