wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej. 

EMISJE

G4-DMA

Nasza Spółka jest istotnym ogniwem łańcucha dostaw globalnych potentatów gospodarczych, działających w branży detergentów, środków higieny osobistej oraz kosmetyków. Indywidualne standardy i wymagania jakościowe, polityka cenowa oraz warunki dostawy, stanowią niejednokrotnie kluczowe obszary współpracy z klientami. . Firmy, które działają w branży chemicznej uważają za kluczowy element strategii prowadzenie opłacalnego ekonomicznie biznesu w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i dobrymi relacjami z otoczeniem społecznym.

Zaangażowanie w projekty środowiskowe i społeczne pozwala na mierzenie, planowanie oraz nadzorowanie naszego wpływu na otoczenie. W ten sposób mamy szansę na uzyskanie oceny przez międzynarodowe, prestiżowe zespoły biznesowe, naukowe, ekologiczne i społeczne

NASZE DZIAŁANIA

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, współuczestniczymy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Jedną z prestiżowych inicjatyw w tym obszarze jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz działań realizowanych w celu ich redukcji na międzynarodowej platformie organizacji CDP.

Realizując założenia projektu Carbon Disclosure Project, jesteśmy zobowiązani do corocznego sporządzania szczegółowego raportu emisyjnego. Nasz bilans podlega ocenie pod względem kryteriów takich jak jakość i kompleksowość

Począwszy od roku 2016, raporty emisyjne składane zgodnie z wytycznymi protokołu GHG (Greenhouse Gas Protocol), są oceniane wyłącznie według skali literowej w zakresie od A do F. Raport złożony przez naszą Spółkę, został bardzo dobrze oceniony przez międzynarodowe grono audytorów, uzyskując wysoką ocenę B. Zważywszy na fakt, że średnia ocena w Łańcuchu Dostaw (Supply Chain) to poziom D, nasza firma uzyskała bardzo dobry wynik, tym samym utrzymując się w czołówce najlepiej ocenianych firm w Europie i na świecie. Dane sprawozdawcze przedstawione CDP w roku 2017 dotyczą roku 2016.

*CDP (Carbon Disclosure Project) to globalna organizacją non profit, współpracująca z inwestorami i spółkami, wspierająca działania na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki, zapobiegania zmianom klimatycznym oraz ochrony zasobów. *GHG Protocol (Greenhouse Protocol; Protokół Gazów Cieplarnianych) – narzędzie stworzone przez World Resources Institute i World Business Council for Sustainable Development, wykorzystywane do rachunkowości w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

POZIOM ZAAWANSOWANIA W PROJEKCIE CDP


POZIOM ZAAWANSOWANIA W PROJEKCIE CDP

Głównym źródłem emisji CO₂ w naszej Spółce jest obszar produkcyjny, który wykorzystuje w procesach technologicznych znaczące ilości energii elektrycznej i cieplnej. Poziom emisji CO₂ z tego źródła oscyluje w granicach 70% ogólnej emisji CO₂. Kolejne 30%, stanowią natomiast emisje pochodzące z transportu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Emisje związane z działalnością administracyjną są marginalne i związane są głównie ze zużyciem mediów socjalnych.


Emisje gazów cieplarnianychG4-EN15, G4-EN16

*Dane dotyczące Emisji Gazów Cieplarnianych za rok 2018 będą dostępne we wrześniu 2018 roku

Raportując na międzynarodowej platformie CDP jesteśmy zobligowani do informowania o naszych corocznych postępach w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poziom redukcji opracowany został na podstawie zidentyfikowanych źródeł emisji oraz aktywności spółki. Nasz kluczowy cel obejmuje redukcje w obszarach takich jak zużycie energii elektrycznej i zużycie energii cieplnej w procesach produkcyjnych oraz wykorzystywanych środków transportu. Realizacja celów odbywa się między innymi poprzez wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania oraz implementację wewnętrznych procedur dotyczących gospodarki energetycznej.


Emisje gazów cieplarnianych w podziale na zakresy G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17


Emisje gazów cieplarnianych G4-EN19

**Emisje z Zakresu 2: emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze zużycia energii nabytej przez raportujące przedsiębiorstwo (m. in. energii grzewczej i chłodniczej), a wyprodukowanej przez podmioty trzecie.

W ramach programu Carbon Diclosure Project monitorujemy poziom emisji CO₂ związanej z transportem. Dokonujemy corocznie inwentaryzacji emisji, w tym również tych, związanych z transportem w całym cyklu zakupów, produkcji i sprzedaży. Zakres naszej analizy obejmuje obszary związane z transportem surowców i materiałów do produkcji, transportem wyprodukowanych wyrobów oraz transportem wewnętrznym.


Emisje CO2 związane z transportem wyrobów oraz surowców w 2016 roku

CO2 [Mg] Transport drogowy Transport kolejowy Transport intermodalny
Wyroby 1723 83 2774
Surowce 722 530 2433

Emisje tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza w roku 2017 G4-EN21

 
2017