wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej. 

ŚCIEKI i ODPADY

G4-DMA

Ścieki pochodzące z działalności na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym, kierowane są systemem kanalizacji zbiorczej do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Wszystkie ścieki oczyszczane są w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Odry. Ścieki generowane przez wydział produkcyjny w Płocku, kierowane są do kanalizacji oczyszczalni ścieków należącej do PKN ORLEN, gdzie są oczyszczane w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Wisły.

całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia G4-EN8

Prowadzona przez nas działalność generuje odpady, które staramy się ograniczać już na etapie projektowania, uwzględniając ten aspekt również w trakcie wytwarzania produktów. Inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na złożeniach BAT służy ograniczaniu powstających odpadów przy równoczesnym wzroście produkcji. Z gospodarką odpadami związana jest również świadomość pracowników. Jest ona budowana w oparciu o ustalone wewnętrznie zasady regulowane procedurami czy aktami normatywnymi oraz szkolenia. Dokonujemy selektywnego magazynowania odpadów w wyznaczonych i oznakowanych do tego celu miejscach oraz przekazujemy je podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia. Wywiązujemy się z obowiązku zapewnienia wymaganego prawem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez umowę z Branżową Organizacją Odzysku SA.

całkowita waga odpadów według rodzaju w roku 2016G4-EN8

275 Mg
144 Mg


całkowita waga odpadów według rodzaju w roku 2017G4-EN8

351 Mg
161 Mg


całkowita waga odpadów według rodzaju w roku 2016G4-EN8

48 Mg
227 Mg


całkowita waga odpadów według rodzaju w roku 2017G4-EN8

151 Mg
361 Mg