PRACOWNICY

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

G4-LA2

W naszej strategii biznesowej, oprócz celów ekonomicznych uwzględniliśmy także aspekty związane z odpowiedzialnością społeczną, zrównoważonym rozwojem oraz poszanowaniem środowiska. Wyznaczone cele osiągamy przy pełnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników. Wysokie standardy zatrudniania zapewniamy stosując wytyczne wynikające z Kodeksu Pracy oraz wprowadzonych standardów wykraczających poza ustawowe obowiązki pracodawcy. Poprzez wartości zawarte w Księdze Etyki, przywileje i świadczenia pracownicze, dążymy do utrzymania wysokiego poziomu kultury etycznej i biznesowej w naszej Spółce oraz dobrostanu pracowników. 

Gwarantujemy świadczenia socjalne, obejmujące dofinansowanie wypoczynku czy działalności kulturalno-oświatowej, zgodnie zasadami przewidzianymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Propagujemy świadczenia obejmujące przerwy w pracy na karmienie dziecka, czy dni wolne wynikające z opieki nad dzieckiem. Oferujemy naszym pracownikom grupowe ubezpieczenia na życie, dofinansowanie szczepień profilaktycznych, czy bezpłatne badania profilaktyczne.

Przywiązujemy ogromną wagę do sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną.

Całkowita liczba pracowników uprawnionych, korzystających, powracających z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego według płci G4-LA3

WYNAGRODZENIE

G4-DMA

Polityka wynagradzania w naszej Spółce realizowana jest z uwzględnieniem aktualnych benchmarków wynagrodzeń. Indywidualny poziom wynagradzania, uwzględnia posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz poziom indywidualnej oceny pracownika. Niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego, gwarantujemy rozbudowany system premiowania, świadczenia socjalne obejmujące na przykład dofinansowanie do wypoczynku letniego czy dofinansowanie programu MultiSport.

Procentowy udział wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w podziale na kategorie pracownicze

OCENA PRACOWNICZA

G4-DMA

Naszych pracowników poddajemy regularnym ocenom jakości pracy w odniesieniu do obowiązującego systemu oceny kompetencji w Grupie PCC. Stosowany system ocen obejmuje swoim zakresem skuteczność działań, elementy współpracy zespołowej, potencjał rozwoju i inne aspekty.

Poniższe dane obrazują odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy oraz przeglądom rozwoju kariery zawodowej w podziale na płeć i kategorie pracownicze.

procent pracowników podlegających regularnym ocenom w podziale na płeć G4-LA11

96
166

procent pracowników podlegających regularnym ocenom w podziale na kategorie pracownicze G4-LA11