O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

ŁAD KORPORACYJNY

G4-6

PCC EXOL SA skutecznie kreuje pozytywny wizerunek wśród interesariuszy zaangażowanych w działalność Spółki. Dbamy o to, aby wzajemnie relacje z inwestorami opierały się na partnerstwie, skutecznej komunikacji i transparentności.

Rzetelne przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego jest nieodłącznym elementem kultury biznesowej naszej organizacji. Przejrzystość strategii i działań związanych z jej realizacją oraz zaufanie w relacjach z interesariuszami, stanowią szczególny wkład w budowanie wartości spółki dla naszych inwestorów. Na każdym szczeblu zarządzania, priorytety etyczne są silnie związane z obszarami takimi jak compiliance, zarządzanie ryzykiem, ochrona środowiska czy poszanowanie praw człowieka. Wszystkie te wartości brane są pod uwagę w procesach decyzyjnych podejmowanych przez najwyższe władze spółki.

Małgorzata Plichta

Board Office Manager

PCC EXOL SA

Rozwiń wypowiedź

ŁAD KORPORACYJNY

CHARAKTER WŁASNOŚCI ORAZ FORMA PRAWNA

G4-6, G4-7

Inwestorem większościowym PCC EXOL S.A. jest firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) działająca na międzynarodowych rynkach w obszarze chemii, energii i logistyki. PCC SE posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i może wywierać istotny wpływ na dezycje w zakresie najważniejszych spraw dotyczących funkcjonowania Spółki. Należą do nich: zmiana Statutu, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, emisje obligacji zamiennych, wypłaty dywidendy oraz inne czynności, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wymagają większości głosów. PCC SE posiada również wystarczającą liczbę głosów do powoływania członków Rady Nadzorczej, która z kolei jest odpowiedzialna za ustalanie składu Zarządu Spółki.

struktura akcjonariatu na 31.12.2017

86%
14%

Suma aktywów na dzień 31.12.2017
Grupa PCC EXOL

[w tys.zł]:
2017 – 547 460
2016 – 541 668