INTERESARIUSZE

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności na otoczenie, pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi prowadzimy dialog orientując się na ich opinie i potrzeby. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki środowisk społecznych, które reprezentują, a także od ich oczekiwań wobec prowadzonej przez nas działalności . Dialog ten wykorzystujemy zatem jako integralne narzędzie budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

METODY KOMUNIKACJI

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi utrzymujemy regularny dialog. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnym grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb. Wykorzystujemy go zatem jako integralne narzędzie zarządzania i budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

NASZ DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

G4-26

Podstawą naszego dialogu z interesariuszami stały się wyzwania społeczne i środowiskowe, ważne dla realizacji naszej strategii biznesowej. Doskonalimy istniejące i sprawdzone kanały komunikacji z interesariuszami, uzupełniając je o nowe narzędzia i metody skutecznego dialogu. Dzięki temu, jesteśmy bardziej świadomi oczekiwań związanych z naszą Spółką i prowadzoną przez nią działalnością. Zdefiniowane oczekiwania w zestawieniu z trendami rynku surfaktantów, nie tylko wskazują nam kierunek kształtowania strategii biznesowej w sposób odpowiadający potrzebom rynku, ale również pozwalają stawiać kolejne kroki w drodze do doskonalenia, w zgodzie z przyjętą ideą Zrównoważonego Rozwoju.

Nasze zobowiązanie

W 2018 roku rozpoczniemy wdrażanie wytycznych standardu AA1000 w celu wzmocnienia współpracy z Interesariuszami oraz budowania większego zaufania do Spółki.

Pracownicy Klienci Dostawcy Akcjonariusze i Inwestorzy Instytucje administracji państwowej Społeczność lokalna Nauka
Spotkania bezpośrednie
Intranet
Dni otwarte
Konferencje, szkolenia branżowe
Audyty, inspekcje
Telefon, e-mail
Internet, Prasa, TV
Media społecznościowe
Biuletyn informacyjny

IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ DLA NASZEJ SPÓŁKI

G4-20, G4-21, G4-27

Dzięki zaangażowaniu interesariuszy w proces dialogu zyskujemy zbiór niezwykle cennych informacji. Identyfikujemy najważniejsze aspekty działalności naszej Spółki, ale również mamy możliwość zapoznania się z listą mocnych stron i obszarów do poprawy z perspektywy różnych grup społecznych i biznesowych. Wykorzystując te informacje, planujemy działania, które przyczyniają się do lepszego zarządzania wpływem firmy na otoczenie i zarządzania wewnątrz firmy.  Kluczowe zagadnienia dla naszej spółki wyodrębnione w toku dialogu z grupami intesariuszy  zostały przedstawione w formie macierzy istotności zagadnień. 

MACIERZ ISTOTNOŚCI ZAGADNIEŃ DLA SPÓŁKI I JEJ INTERESARIUSZY