SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Prowadzimy naszą działalność uwzględniając interes społeczny, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Ważnym elementem rozwoju naszej strategii biznesowej w tym obszarze jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Realizację naszych działań prowadzimy w oparciu o organizację akcji prośrodowiskowych i promowanie zachowań proekologicznych oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

PCC EXOL SA prowadzi swoją działalność zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak również społecznej i charytatywnej. Doświadczenie, posiadane zasoby oraz zaangażowanie pracowników, pozwala na wspieranie i organizowanie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych i wolontariatu.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu PCC EXOL wspiera społeczności lokalne angażując się w szereg akcji społecznościowych, w tym m.in. promujących bezpieczeństwo.

PROGRAM POZNAJ PCC EXOL

W ramach akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy chemika”, w 2017 roku teren PCC EXOL odwiedziło ok. 100 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i uczelni wyższych w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zlokalizowanych na terenie pobliskich powiatów. Uczniowie i studenci mieli możliwość poznania instalacji chemicznych na wydziałach produkcyjnych spółki.

KSZTAŁCENIE DUALNE

W ramach kontynuacji dualnego kształcenia pracowników młodocianych, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i w Wołowie, w 2017 spółka PCC EXOL przyjęła do pierwszej klasy uczniów na praktyczną naukę zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego. Najlepsi młodociani pracownicy Spółki korzystają z systemu premiowania.