O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

DEKLARACJE I INICJATYWY

G4-15

UN Global Compact

Będąc sygnatariuszem UN Global Compact realizujemy 17 celów Agendy 2030 opracowanych przez ONZ. Są to cele dotyczące ochrony środowiska, respektowania praw człowieka,  przeciwdziałania korupcji i innych obszarów.

Karta Różnorodności

Będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności promujemy zróżnicowanie, jako pozytywny czynnik rozwoju naszej organizacji i przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu pracy. Mierzymy i analizujemy aspekty związane z różnorodnością, głównie w odniesieniu do płci i wieku.

Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju

PCC EXOL SA będąc członkiem Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, aktywnie wspiera inicjatywy i programy służące realizacji celów Agendy 2030 w polskim przemyśle chemicznym. 

Responsible Care

Jesteśmy realizatorem programu Odpowiedzialność i Troska, w ramach którego zobowiązaliśmy się do aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska, monitorowania ich realizacji oraz raportowania wskaźników programowych.

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

G4-16

CESIO

Jako producent surfaktantów stowarzyszony w Europejskiej Organizacji CESIO (European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates), prowadzimy otwarty dialog inicjowany przez tę organizację. Dzięki temu przyczyniamy się do kształtowania trendów i wyzwań zrównoważonej produkcji i konsumpcji surfaktantów. 
Innym wspólnym celem jest stworzenie bazy wiedzy naukowej w zakresie wpływu surfaktantów na zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Efektem tych działań jest optymalizacja bezpiecznego stosowania związków powierzchniowo-czynnych. 

CEFIC

Należąc do europejskiej organizacji CEFIC (The European Chemical Industry Council), tworzymy koalicję producentów chemii, którzy odgrywają kluczową rolę w transformacji ówczesnej gospodarki. Wspólnie z innymi producentami operującymi w przemyśle chemicznym wzmacniamy zrównoważone podstawy produkcji i konsumpcji wyrobów chemicznych wykorzystywanych w  różnych branżach przemysłowych. Dzięki temu mamy realny wpływ na kreowanie konkurencyjności, innowacyjności, rozwoju technologicznego i odpowiedzialnej produkcji.

CDP

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. Celem naszej Spółki jest ograniczenie emisji CO2 o 15% do roku 2020.

RSPO

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) aktywnie wspieramy zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym na świecie.

ECOVADIS

Raportując działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw, które dokonały kompleksowej samooceny w ramach działalności CSR.

Good Manufacturing Practices

W 2014 roku, jako pierwsza firma w Polsce, wdrożyliśmy certyfikowany, system Dobrych Praktyk Produkcyjnych ( GMP EFfCI), zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Surowców Kosmetycznych. Federacyjny certyfikat, to wiarygodny i obiektywny dowód wysokiej jakości wyrobów dla producentów kosmetyków na całym świecie.

Pure Beauty

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Detergentów Czyste Piękno. Działania organizacji oparte są na współpracy z przemysłem chemicznym w celu promocji postępu naukowego, ekonomicznego oraz społecznego, a także poprawy warunków zdrowotnych i bytowych społeczeństwa, w zgodzie ze światowymi trendami zrównoważonej produkcji i konsumpcji.