Dostawcy

Zaopatrzenie w niezbędne do produkcji surowce to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, ale również kluczowy element zintegrowanej strategii zakupowej Spółki. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców, a rentowność naszej produkcji jest mocno uzależniona od kosztów pozyskania surowców oraz związanej z nimi logistyki.

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

Działalność naszej Spółki podlega przepisom prawnym wynikającym z właściwych dyrektyw Unii Europejskiej, krajowych regulacji prawnych, przepisów międzynarodowych, ponadnarodowych, narodowych i regionalnych. Wszystkie te regulacje stanowią ramy prowadzenia działalności gospodarczej Spółki. Określają sposoby jej zachowania na różnych rynkach i wpływają na warunki jej współpracy z interesariuszami, tym również z Dostawcami surowców, materiałów czy usług.

Dokładamy wszelkich starań, by prowadzić działalność z poszanowaniem praw jednostki oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. W roku 2014 przystąpiliśmy do Światowej Organizacji UN Global Compact, działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zasady UN Global Compact, jako globalnie uznany i uniwersalny zbiór standardów, stanowią podstawę relacji z partnerami biznesowymi organizacji.

Kodeks Postępowania Etycznego stanowi więc fundament, na którym budowane są relacje oparte na zaufaniu, uczciwości, poszanowaniu praw człowieka, przestrzeganiu prawa i prowadzeniu biznesu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Kodeks Postępowania Dostawców PCC EXOL SA ma na celu promowanie i implementowanie wartości etycznych w łańcuchu dostaw Spółki. Pomaga w realizacji założeń międzynarodowych standardów i wytycznych do których należą:

PCC EXOL SA wymaga od swoich Dostawców prowadzenia działalności w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty. Wymagania Spółki w obszarze przestrzegania zasad etyki biznesowej to:

Przestrzeganie przepisów
Dostawcy PCC EXOL SA przestrzegają obowiązujących praw krajowych, międzynarodowych ustaw i przepisów.

Uczciwość w interesach
Dostawcy PCC EXOL nie praktykują ani nie tolerują przejawów korupcji, wyłudzania czy defraudacji. Współpraca Dostawcy z PCC EXOL SA musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uczciwa konkurencja
Dostawcy PCC EXOL SA prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami antymonopolowymi.

Poufność, dyskrecja,
ochrona danych

Dostawcy PCC EXOL SA :

Zabezpieczają informacje poufne i wykorzystują je wyłącznie w odpowiedni sposób

Zapewniają ochronę prywatności i własności intelektualnej zarówno pracowników jak i swoich kontrahentów

Gwarantują ochronę danych osobowych pracowników i wszystkich swoich interesariuszy

Zgłaszanie skarg incydentów

Dostawcy PCC EXOL SA umożliwiają swoim pracownikom jawne bądź anonimowe zgłaszanie wątpliwości lub czynów potencjalnie nielegalnych w miejscu pracy. Wszelkie tego typu zgłoszenia muszą być traktowane jako poufne. Dostawcy rozpatrują takie zgłoszenia i podejmują w razie potrzeby działania naprawcze.

NASZE ZOBOWIĄZANIE :
Poprzez wieloetapowy proces audytowania, oparty na jednolitych, międzynarodowych wytycznych, będziemy doskonalić system audytowania naszych dostawców