ETYKA W SPÓŁCE

W ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

G4-SO4, G4-SO5

Prowadząc działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi oraz zasadami ładu korporacyjnego, jesteśmy zorientowani na przestrzeganie krajowego i międzynarodowego prawa antykorupcyjnego. Odrzucamy wszelkie przejawy korupcji i nadużyć. Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób uczciwy, etyczny i transparentny. Dokumentem podkreślającym wpisane do Kodeksu Postępowania w PCC EXOL SA, zasad i wartości w obszarze zapobiegania korupcji, jest wdrożona przez Zarząd i opublikowana Polityka Antykorupcyjna. Określa ona szereg zasad związanych z przeciwdziałaniem korupcji oraz łamaniem prawa, ujętych w 4 podstawowych zagadnieniach:

Polityka Antykorupcyjna funkcjonuje jako dokument wprowadzony w Spółce Uchwałą Zarządu i obowiązuje wszystkich pracowników Spółki.

W roku 2017 w PCC EXOL SA została również opracowana i wdrożona Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom, która wspiera dążenie naszej organizacji do skutecznej ochrony reputacji i aktywów Spółki oraz do konsekwentnego zwiększania jej wartości. Niniejsza Polityka pozostaje w zgodności z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania w PCC EXOL SA. Ma ona zastosowanie do wszelkich przypadków nadużyć, jak również sytuacji, w których istnieje podejrzenie ryzyka wystąpienia nadużycia.

Odpowiedzialność za budowę środowiska pracy wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz minimalizację ich negatywnych skutków, leży po stronie kierownictwa Spółki. Każdy kierownik komórki organizacyjnej, powinien być szczególnie uwrażliwiony i czujny wobec wszelkich przejawów nieprawidłowości, występowania nietypowych zdarzeń i łamania przyjętych zasad postępowania w obszarze, za który odpowiada.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących zaistnienia nadużycia lub zajścia zdarzeń o charakterze nadużycia, związanych z działalnością PCC Exol SA, każdy pracownik ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego przełożonego. Dopuszczamy zgłaszanie informacji w sposób anonimowy, a pracownicy dokonujący zgłoszenia w dobrej wierze, są chronieni przed wszelkimi formami działań odwetowych. Poza spotkaniem bezpośrednim, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni interesariusze PCC Exol SA, mają możliwość bezpiecznego i skutecznego poinformowania o przypadkach nadużyć poprzez skierowanie pisma na adres:

Biuro Zarządu
PCC Exol SA,
ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny, Polska,

W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia, bezzwłocznie podejmowane są działania ukierunkowane na zgromadzenie informacji umożliwiających ustalenie, czy faktycznie doszło do nadużycia oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji danego zdarzenia. W wypadku potwierdzenia wystąpienia nadużycia, następuje podjęcie stosownych działań, w tym zainicjowanie działań dyscyplinarnych, a także zabezpieczających przed wystąpieniem podobnych przypadków w przyszłości. W uzasadnionych przypadkach zawiadamiane są  również odpowiednie organy ścigania.