PRACOWNICY

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

NASZE RELACJE

G4-27

W odniesieniu do promowanej przez nas idei work-life balance, wspieramy naszych pracowników w dążeniu do zoptymalizowania proporcji między życiem zawodowym i prywatnym. Nasze podejście zwiększa u pracowników poziom samorealizacji, a co za tym idzie satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego. Do głównych rozwiązań jakie propagujemy w ramach idei work-life balance należą:

DIALOG Z PRACOWNIKAMI

W poczuciu odpowiedzialności wobec naszych pracowników, wprowadziliśmy jednolite i usystematyzowane standardy komunikacji wewnętrznej, co pozwala na budowanie wspólnej kultury korporacyjnej. Wdrażamy i doskonalimy metody sprawnego przepływu informacji oraz efektywnej komunikacji na wszytskich szczeblach organizacji.

Nasi pracownicy mają możliwość przekazywania informacji, inicjowania dyskusji, wymieniania się wiedzą i dzielenia doświadczeniami w oparciu o różnorodne metody komunikacji.

SPOTKANIA PRACOWNIKÓW RÓŻNYCH SZCZEBLI ORGANIZACJI

W ramach cotygodniowych spotkań organizacyjnych pracowników różnych szczebli organizacji, poruszamy najważniejsze zagadnienia dotyczące kluczowych obszarów prowadzonej działalności, związanych z procesami produkcyjnymi, metodologią pracy, bieżącymi zadaniami czy aspektami dotyczącymi zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy.

INTRANET

W Grupie PCC Intranet stanowi główne miejsce publikowania wszelkich informacji dotyczących bieżących wydarzeń, osiąganych sukcesów i informacji związanych z życiem firmy. Pełni również funkcję biblioteki obejmującej swoim zakresem wszelkie niezbędne pracownikom formularze, dokumenty, bazy danych, poradniki i książki adresowe.

BIULETYN INFORMACYJNY PCC CHEM NEWS

W ramach wydawanego przez Grupę PCC Biuletynu Informacyjnego PCC CHEM NEWS, systematycznie publikujemy artykuły, poruszające zagadnienia dotyczące bieżących wydarzeń, osiąganych sukcesów i informacji związanych z życiem Spółek. Biuletyn Informacyjny w całości redagowany jest przez pracowników Grupy PCC, a jego treść w znacznym stopniu poświęcona jest sprawom i inicjatywom pracowniczym.

FORUM PRACOWNIKÓW GRUPY PCC

Forum stanowi platformę wymiany bieżących potrzeb pracowników i ich opinii, dzielenia się doświadczeniami czy dobrymi praktykami w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi.

ZESPÓŁ RZECZNIKÓW ETYKI

Każdy pracownik ma możliwość konsultowania z wybranym Rzecznikiem Etyki, pojawiających się wątpliwości w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz w związku z interpretacją zapisów Code of Conduct lub łamania jego zasad.

INICJATYWA „Mój Pomysł na…”

„Mój pomysł na…” stanowi inicjatywę pracowników Grupy PCC, opracowaną i wdrażaną w ramach Programu OPTIMA. Ideą tej inicjatywy jest zmiana naszego środowiska pracy na lepsze i bezpieczniejsze oraz wprowadzanie rozwiązań, które pozwalają na wykonywanie codziennych obowiązków w sposób bardziej efektywny. Zmiany te możliwe są dzięki zaangażowaniu każdego z pracowników, ich kreatywności i otwartości na dzielnie się pomysłami.