KLIENCI

Fundamentalną wartością naszej Spółki jest budowanie trwałych relacji z klientami. Naszym celem jest dostarczanie klientom dobrych wartości, a miernikiem jego realizacji jest poziom satysfakcji kontrahentów. Produkując substancje chemiczne, zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

G4-DMA

Produkcja i sprzedaż substancji chemicznych wymaga podejmowania istotnych działań na rzecz ochrony zdrowia klienta. Bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest kluczowym aspektem w całym cyklu życia produktu. Informowanie klientów o ryzykach i zasadach użytkowania naszych wyrobów jest elementarnym działaniem podczas każdorazowej realizacji zamówienia.

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW

Przepisy dotyczących klasyfikacji i oznakowania a przepisami odnoszącymi się do transportu wprowadza Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Będąc Spółką produkcyjną w branży chemicznej, przestrzegamy wszystkich wytycznych wynikających z obowiązującego nas prawa, dbając przy tym o bezpieczeństwo wszystkich naszych klientów. Jesteśmy bowiem świadomi faktu, iż właściwe oznakowywanie naszych produktów stanowi istotny element w relacjach z klientami.

Jednym z elementów prawidłowego oznakowywania produktów są etykiety, które zawierają podstawowe informacje dotyczące nazwy produktu, nazwy producenta, dane adresowe oraz informacje o masie konfekcjonowanego produktu. Dodatkowo w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin, na opakowaniach naszych produktów znajdują się:

Rodzaj informacji o produktach wymaganych w celu informowania klientów i znakowania produktów

G4-PR3
Tak Nie
Pochodzenie komponentów produktów
Skład, szczególnie w przypadku substancji, które mogą wywierać wpływ na środowisko lub społeczeństwo
Bezpieczeństwo użytkowania produktów
Odpady produktowe i wpływ na środowisko lub społeczeństwo
Inne:
    wykaz środków pierwszej pomocy
    toksyczność i ekologiczność produktów
    warunki magazynowania i transportu

ROZPRZĄDZENIE REACH

Spełniamy wymagania nałożone obowiązującym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Efektywne wdrażanie założeń wynikających z legislacji powierzono wykwalifikowanemu pracownikowi ds. REACH, którego zadaniem jest zbieranie danych regulacyjnych dotyczących produktów, pozyskiwanie informacji wewnątrz firmy oraz wyszukiwanie nowych.

Działania ukierunkowane na spełnienie założeń Rozporządzenia REACH realizujemy poprzez:

 • współpracę z dostawcami oraz klientami w celu zabezpieczenia wstępnej rejestracji substancji, które wprowadzamy do obrotu
 • rejestrację substancji, które produkujemy lub importujemy
 • sprawdzanie wytwarzanych produktów w odniesieniu do zawartości poszczególnych substancji, względem wymogów stawianych w Rozporządzeniu REACH i innych powiązanych aktach prawnych

KARTY CHARAKTERYSTYKI

Karta Charakterystyki podzielona jest na 16 sekcji, które obejmują informacje na temat:

 • identyfikacji substancji
 • danych firmy
 • identyfikacji zagrożeń
 • składu substancji
 • wykazu środków pierwszej pomocy
 • postępowania w przypadku pożaru oraz niezamierzonej emisji substancji do środowiska
 • sposobów magazynowania i postępowania z substancją
 • kontroli narażenia oraz środkach ochrony indywidualnej
 • właściwości fizykochemicznych oraz stabilności i reaktywności substancji
 • sposobów postępowania z odpadami
 • transportu
 • przepisów prawnych
 • i inne

CERTYFIKATY

W wyniku utrzymywania wysokich standardów produkcji, pozyskujemy dla naszych wyróbów szereg certyfikatów świadczących o ich wysokiej jakości i szerokim zastosowaniu.

CERTYFIKATY BIODEGRADOWALNOŚCI

Większość produkowanych przez nas surfaktantów, przeznaczona jest do produkcji detergentów oraz środków higieny osobistej. Są to produkty codziennego użytku, dlatego ich biodegradowalność ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie. Badania i certyfikację w tym zakresie prowadzimy przy współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego (IPO), który przeprowadza testy biodegradowalności, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Laboratoryjnych. W każdym przypadku, w którym produkt osiąga biodegradowalność powyżej 60%, otrzymujemy certyfikat biodegradowalności.

CERTYFIKATY ECOCERT

Kilka produktów Spółki, dedykowanych branży kosmetycznej, posiada europejski znak ekologiczny Ecocert i Ecocert Cosmos. W 2017 roku po raz pierwszy został poddany certyfikacji produkt przeznaczony na rynek chemii gospodarczej, który uzyskał pozytywną decyzję organizacji Ecocert, jako naturalny składnik detergentów. W tym przypadku jednostka certyfikująca zwraca szczególną uwagę na naturalne pochodzenie wytwarzanych produktów oraz ich biodegradowalność. Dzięki certyfikatom ekologicznym Ecocert skraca się proces kwalifikacji dostawcy, a Spółka postrzegana jest jako wiarygodna i rzetelna organizacja, realizująca strategię zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

CERTYFIKATY KOSZERNOŚCI

Jedną z istotnych norm weryfikacyjnych dla produktów dostarczanych do przemysłu spożywczego jest również certyfikat koszerności. Mogą go otrzymać wyłącznie produkty wytwarzane z odpowiednich surowców, w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach zgodnie z wymaganiami koszerności. Dla niektórych produktów z grupy kopolimerów blokowych Spółka dysponuje certyfikatami koszerności. Ich uzyskanie wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymogów oraz potwierdzenia źródeł pochodzenia surowców i ich przepływu w całym łańcuchu dostaw, włączając wymagania związane z transportem produktów do klienta. Certyfikaty te wymagane są przez klientów PCC EXOL, wytwarzających produkty z grupy chemii gospodarczej oraz wyroby spożywcze i kosmetyczne, dedykowane społecznościom żydowskim na całym świecie.

PRYWATNOŚĆ KLIENTA

G4-PR8, G4-PR9

W celu ochrony prywatności oraz danych osobowych klientów, wdrożyliśmy szereg uregulowań wewnętrznych obejmujących elementy pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony wszelkich zgromadzonych danych o naszych klientach. Istotny element pełni tutaj Polityka Bezpieczeństwa Informacji, której nadrzędnym celem jest uregulowanie obowiązku zapewnienia ochrony danych osobowych, adekwatnej do zagrożeń oraz sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nadzór nad realizacją wytycznych sprawuje powołany na mocy Uchwały Zarządu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego zakres obowiązków reguluje przywołana wcześniej Polityka Bezpieczeństwa Informacji.