O Raporcie

Raport obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku i został przygotowany, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative w wersji GRI G4, na poziomie aplikacji CORE. Jest to już czwarta edycja Raportu CSR Spółki, który zobowiązaliśmy się publikować w cyklu rocznym. Pierwsze wydanie Raportu powstało w grudniu 2014 roku, natomiast drugie wydanie opublikowaliśmy w grudniu 2015 roku.G4-28, G4-29, G4-30

Raportowanie niefinansowe staje się coraz ważniejszą częścią praktyki zarządzania w organizacjach.

Wymagania regulacyjne, oczekiwania klientów i pozostałych interesariuszy powodują, że coraz więcej firm podejmuje zobowiązanie sporządzania raportów niefinansowych z prowadzonej działalności. Wraz ze sprawozdaniem finansowym dają one pełny obraz organizacji, kierunków w jakich zmierza, wyników i osiągnięć. Obecnie na polskim rynku pojawiło się ponad 300 raportów niefinansowych. Z większością z nich można zapoznać się na www.rejestrraportow.pl.

Liliana Anam

Menadżer Zarządzający

CSRInfo

Rozwiń wypowiedź

ISTOTNE ASPEKTY

G4-18, G4-19, G4-20, G4-21
Istotne Aspekty Oddziaływanie wewnątrz Oddziaływanie na zewnątrz

Ekonomiczne

Wyniki Ekonomiczne
Praktyki zakupowe

Środowiskowe

Surowce/ Materiały
Energia
Emisje
Woda
Ścieki i odpady
Zgodność z regulacjami
Transport
Ogólne
Mechanizmy skargowe

Społeczne

Zatrudnienie
BHP
Szkolenia i edukacja
Równość i różnorodność
Mechanizmy skargowe dot. zatrudnienia
Inwestycje
Niedyskryminowanie
Praca dzieci
Praca przymusowa
Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
Prawa ludności rdzennej
Mechanizmy skargowe dot. Praw człowieka
Przeciwdziałanie korupcji
Bezpieczeństwo klienta
Znakowanie produktów
Prywatność klienta
Zgodność z regulacjami

ETAPY RAPORTOWANIA

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW

Przygotowanie Raportu obejmowało określenie wszystkich zagadnień, w ramach których zidentyfikowano istotne aspekty ekonomiczne oraz aspekty wpływu na środowisko i społeczeństwo.

PRIORYTETYZACJA

Na podstawie oceny istotności poszczególnych zagadnień oraz w wyniku prowadzonego dialogu z interesariuszami określono zakresy aspektów, w których działania Spółki wpływają na wzajemne relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz są najbardziej znaczące w jej działalności. Kontekst tych działań stał się jednym z głównych wyznaczników priorytetyzacji pod kątem ich istotności.

OPRACOWANIE

Opracowanie wszystkich zastosowanych wskaźników odbyło się przy pełnej współpracy zaangażowanych pracowników z poszczególnych działów Spółki w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz charakterystyki wskazanych istotnych zagadnień.

WERYFIKACJA

Dokonano analizy oraz oceny merytorycznej wszystkich zgromadzonych wyników i danych na podstawie najlepszych dostępnych w tym zakresie metod.

RAPORTOWANIE

Całościowe przygotowanie Raportu polegało na ostatecznym opracowaniu danych, usystematyzowaniu zebranych informacji oraz przygotowaniu wersji graficznej.

ZNACZĄCE ZMIANY

G4-24
NOWE ASPEKTY OPIS Oddziaływanie wewnątrz Oddziaływanie na zewnątrz
Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans W związku z mocno wyspecjalizowanym profilem działalności jakim jest produkcja surfaktantów, zarządzanie łańcuchem wartości jest kluczowym wyzwaniem przed jakim staje nasza Spółka.
Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi Realizowane inwestycje pozwalają m.in. sukcesywnie zwiększać moce produkcyjne naszych instalacji.
Wspólna Komisja ds. BHP Zapewniamy pracownikom bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające standardom branży chemicznej.
Równość wynagradzania kobiet i mężczyzn Ustalanie indywidualnego poziomu wynagrodzenia uwzględnia posiadane przez pracownika kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy wyniki indywidualnej oceny pracownika.
Komunikacja marketingowa Rozumiemy konieczność ujednolicenia określonych standardów w ramach współdziałania z naszymi interesariuszami na całym świecie.

Wsparcie merytoryczne ze strony wszystkich osób zaangażowanych pozwoliło na opracowanie bogatego kompendium wiedzy, poruszającego najistotniejsze obszary prowadzonej przez nas działalności. Dzięki tym wszystkim wspaniałym osobom, nasz trzeci Raport CSR stanowi kompleksowy przegląd pozafinansowej działalności Spółki. Tworzyliśmy go wspólnie, z myślą o naszych wszystkich interesariuszach. Mamy nadzieję, że nasza praca nad kolejną edycją Raportu, sprawi że będzie on jeszcze ciekawszy i bardziej inspirujący.

Beata Gruś

Manager ds. Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju

Pełnomocnik ds. CSR I ZR

PCC EXOL SA

Marta Śnieżek

Specjalista ds. Marketingu i CSR

PCC EXOL SA