NASZ BIZNES

Stale dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

WSPARCIE ZARZĄDZANIA W SPÓŁCE

Wsparciem w zarządzaniu procesami w PCC EXOL SA są wdrożone systemy, które w oparciu o zdefiniowane wytyczne i procedury wyznaczają sposób działania oraz pozwalają na optymalizację procesów w poszczególnych obszarach działalności Spółki takich jak np. produkcja, sprzedaż, planowanie, logistyka, zakup surowców czy zapewnienie jakości.

Najważniejsze systemy zarządzania wdrożone w PCC EXOL SA:

AUDYTY WEWNĘTRZNE

W ramach wdrożonych systemów zarządzania, powołano zespół Audytorów wewnętrznych. Odpowiada on za prowadzenie audytów pozwalających na określenie stopnia spełnienia wytycznych zawartych w instrukcjach, procedurach oraz innych dokumentach zgodnych z normami poszczególnych systemów zarządzania.

Audyty odbywają się w regularnych odstępach czasu, zgodnie z zatwierdzonym, rocznym harmonogramem. W wyniku przeprowadzanych audytów, przygotowywane są raporty, które stanowią podstawę do podejmowania działań korygujących oraz doskonalących w obszarach, które były poddane badaniu.

LICZBA PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW WEW.

21
28

Zmniejszona ilość audytów wewnętrznych w 2017 roku wynikała z integracji kryteriów audytów wszystkich standardów wdrożonych w Spółce. Pozwoliło to na zidentyfikowanie obszarów stanowiących istotne elementy procesu doskonalenia oraz wdrożyć plan działania w tym zakresie.

AUDYTY ZEWNĘTRZNE

Utrzymywanie certyfikowanych systemów zarządzania obliguje naszą Spółkę do corocznego realizowania „audytów trzeciej strony”. Są to najczęściej audyty certyfikujące lub audyty nadzoru prowadzone przez niezależne organizacje zewnętrzne. Potwierdzają one wdrożenie i stosowanie przyjętych w Spółce międzynarodowych wytycznych i krajowych norm.

W PCC EXOL SA realizowane są również „audyty drugiej strony” przeprowadzane przez kontrahentów zainteresowanych funkcjonowaniem naszej Spółki. Podczas tego typu audytów wykazujemy otwartą postawę, działamy zgodnie z wcześniej ustalonymi harmonogramami stosując jednocześnie zasady polityki poufności obowiązującej w naszej organizacji. Celem „audytów drugiej strony” jest zwykle kwalifikacja naszej Spółki jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcy wyrobów chemicznych.

LICZBA PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW ZEW.

6
6

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I JEDNOSTKI KONTROLUJĄCE

Specyfika branży chemicznej w jakiej funkcjonuje PCC EXOL SA, warunkuje prowadzenie rzetelnego i transparentnego dialogu z administracją państwową. Raportowanie, kontrole oraz inspekcje wspierają działania dotyczące monitorowania jakości świadczonych usług, poziomu bezpieczeństwa oraz skutków oddziaływania na środowisko. Większość zagadnień formułowanych w trakcie prowadzenia działań kontrolnych, dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zapewnienia jakości, bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska, respektowania praw pracowniczych oraz bezpieczeństwa procesowego. Udzielanie wyjaśnień odbywa się zarówno w formie ustnej, podczas bezpośrednich wizyt jednostek kontrolnych, jak również w formie pisemnej, w odpowiedzi na kierowane do Spółki pisma zewnętrzne.

Delegowanie odpowiedzialności w obszarach ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych odbywa się poprzez:

  • Nadawanie przez Zarząd pełnomocnictw do reprezentowania Spółki w poszczególnych kwestiach na podstawie przyjętej Uchwały
  • Rozszerzanie obowiązków służbowych, wpisanych do Kart Stanowiska Pracy

PCC EXOL jest pierwszą w Polsce firmą, która wdrożyła i certyfikowała system Dobrych Praktyk Produkcyjnych, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Składników Kosmetycznych (GMP EFfCI). Certyfikowany system GMP EFfCI ma bezpośredni wpływ na relacje biznesowe z odbiorcami produktów Spółki, działającymi w obszarze produkcji i sprzedaży wyrobów kosmetycznych i farmaceutycznych w Europie i na świecie.

Certyfikat GMP EFfCI, obok aspektów ekonomicznych, jeden z najważniejszych kryteriów kwalifikacji dostawców surowców kosmetycznych i farmaceutycznych. Utrzymanie standardów w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych nie jest procesem łatwym, ze względu na restrykcyjne wymagania normy opracowanej przez Europejską Federację ds. Składników Kosmetycznych. Jednak, przeprowadzony w 2017 roku w PCC EXOL SA, trzeci audyt nadzoru potwierdził wysokie standardy wdrożone na instalacjach Spółki.

Realizując cel strategiczny, jakim jest rozszerzenie portfolio produktowego o wysokiej jakości produkty specjalistyczne, PCC EXOL SA przygotowuje się do spełnienia wymogów i certyfikacji z standardu GMP+. Obejmuje on działalność producentów rolnych, hodowców zwierząt, producentów pasz oraz ich składników i dodatków (w tym również substancji chemicznych takich jak surfaktanty), a także transport i magazynowanie. Certyfikat GMP+ określa wymagania jakościowe i bezpieczeństwa pasz podczas całego procesu ich produkcji.

ZASADA PRZEZORNOŚCI

G4-14

Stosowanie zasady przezorności w prowadzonej przez nas działalności operacyjnej pozwala na szybkie reagowanie w obliczu możliwego zagrożenia zdrowia ludzkiego oraz zagrożenia skażeniem środowiska. W każdym przypadku, gdzie nie można dokonać pełnej oceny zagrożenia, wykorzystanie tej zasady pozwala na wdrożenie działań minimalizujących skutki istniejących zagrożeń.

Więcej na temat stosowania metody przezorności piszemy w dziale Wpływ na środowisko oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.