INTERESARIUSZE

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności na otoczenie, pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi prowadzimy dialog orientując się na ich opinie i potrzeby. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki środowisk społecznych, które reprezentują, a także od ich oczekiwań wobec prowadzonej przez nas działalności . Dialog ten wykorzystujemy zatem jako integralne narzędzie budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

GRUPY INTERESARIUSZY

Wyznacznikiem nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu jest świadomość roli, jaką odgrywa właściwy dialog z interesariuszami.

Podstawą tego dialogu są kluczowe wyzwania społeczne i środowiskowe ważne dla realizacji naszej strategii. Istniejące i sprawdzone już kanały komunikacji z interesariuszami stale uzupełniamy o nowe narzędzia i sposoby skutecznego dialogu. Jesteśmy świadomi oczekiwań poszczególnych środowisk związanych z naszą firmą. Oczekiwania te w zestawieniu z trendami na rynku surfaktantów nie tylko wskazują nam kierunki modelowania strategii w sposób odpowiadający potrzebom rynku, ale również pozwalają stawiać kolejne kroki na drodze do uzyskania równowagi pomiędzy opłacalnością a zrównoważonym podejściem do biznesu. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala nam na usystematyzowanie zdefiniowanych przez naszych interesariuszy oczekiwań i potrzeb. Wpływa to również na nasze wspólne relacje i przekłada się na ciągłe doskonalenie w zakresie kompetencji i wdrażania nowych narzędzi komunikacji z otoczeniem.

Alicja Nowak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

PCC ROKITA SA

Rozwiń wypowiedź

PRACOWNICY

Podejmujemy długookresowe działania związane z oczekiwaniami naszych pracowników, dotyczącymi zapewnienia satysfakcji z pracy i możliwości stałego rozwoju.

Nasz dialog z pracownikami prowadzimy w oparciu o:

 • spotkania kadry zarządzającej z Menadżerami
 • spotkania kadry zarządzającej z Kierownikami wydziałów produkcyjnych
 • biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • sieć Intranet
 • materiały drukowane w postaci broszur, katalogów, ulotek
 • komunikację z Rzecznikami Etyki
 • tematyczne skrzynki emailowe
 • forum pracowników Grupy PCC
 • wolontariat pracowniczy i kompetencyjny
 • media społecznościowe
 • badanie opinii pracowników
 • organizację dedykowanych wydarzeń i eventów
 • organizowanie grup roboczych, dedykowanych konkretnym działaniom