Dostawcy

Zaopatrzenie w niezbędne do produkcji surowce to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, ale również kluczowy element zintegrowanej strategii zakupowej Spółki. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców, a rentowność naszej produkcji jest mocno uzależniona od kosztów pozyskania surowców oraz związanej z nimi logistyki.

PRAKTYKI ZAKUPOWE

Proces zaopatrywania w surowce wiąże się bardzo często z podejmowaniem wielu bardzo trudnych decyzji biznesowych. Wpływają one zarówno na koszty wytwarzania jak również finalną jakość naszych produktów. Współpraca z naszymi dostawcami odbywa się na podstawie przyjętych Ogólnych Warunków Zakupów (OWZ), które udostępnione są dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Spółki. Wybór i kwalifikacja dostawców odbywa się w oparciu o obowiązujące, wewnętrzne procedury, w ramach których określa się najważniejsze aspekty współpracy w obszarach jakości, logistyki oraz zasad prowadzenia transakcji zakupowych.

W ramach zintensyfikowanych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), opracowaliśmy ankietę, której celem jest ocena stopnia spełnienia wymagań naszej Spółki oraz przynależność dostawców do organizacji i inicjatyw w obszarach:

Społeczności
lokalnych

Pracowników i miejsca pracy

Środowiska naturalnego

Innych działań

Wyniki ankiety stanowią podstawę do oceny stosowanych praktyk CSR przez dostawców surowców oraz zaliczane są do jednej z przyjętych metod komunikacji i prowadzenia dialogu z interesariuszami. Pozyskane wyniki z zebranych ankiet mogą wpływać na końcową ocenę i kwalifikację danego dostawcy w przypadku, gdy nie prowadzi on jakichkolwiek działań, czy inicjatyw z obszaru dobrych praktyk CSR.

SUROWCE STRATEGICZNE

TLENEK ETYLENU (EO)

Strategia zakupowa Spółki w tym obszarze, bazuje na długoterminowym kontrakcie zakupowym z głównym dostawcą. Realizujemy również dostawy od innych europejskich kontrahentów na podstawie kontraktów typu spot, w celu dywersyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w przypadku krótkotrwałych postojów u głównego dostawcy.

ALKOHOLE TŁUSZCZOWE NATURALNE

Dostawy naturalnych alkoholi tłuszczowych, realizowane są na bazie kontraktów krótkoterminowych. Obecnie, dostawcami Spółki są zarówno producenci z Azji Południowo-Wschodniej, jak i Europy Zachodniej. Pozwala to na dywersyfikację źródeł dostaw i optymalizację kosztów zakupu, a także skrócenie czasu dostaw. Czynnikiem wpływającym na cenę tej grupy surowców są notowania CPKO (crude palm kernel oil/surowy olej z ziaren palmowych).

Olej kokosowy to olej roślinny otrzymywany poprzez tłoczenie i rozgrzanie twardego miąższu orzechów palmy kokosowej (Cocos nucifera L.) – kopry. Najczęściej jest on spotykany jako rafinowany,odkwaszany i wybielany, natomiast w postaci płynnejjest lekko żółty. W przemyśle chemicznym uważany jest za surowiec ekologiczny i znajduje zastosowanie w produkcji kwasów tłuszczowych i alkoholi. Olej kokosowy jest wykorzystywany na szeroką skalę również w przemyśle spożywczym.

Procentowy udział wykorzystania poszczególnych surowcówG4-EN1

5%
19%
40%
36%

NASZE ZOBOWIĄZANIE :
Dbając o jakość relacji biznesowych z naszymi dostawcami, wdrożymy do stosowania Podręcznik Dostawców PCC EXOL S.A.

RYZYKA ZAKUPOWE

Będąc producentem w branży chemicznej jesteśmy świadomi, że nasza produkcja wiąże się z zapotrzebowaniem na specyficzne, często trudnodostępne surowce. Konkurencja na rynku niektórych surowców jest więc bardzo niewielka. Ciągłe poszukiwanie nowych źródeł dostaw, to jedno z największych wyzwań, któremu musimy sprostać w naszej codziennej działalności operacyjnej