wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedną z misji naszej Spółki. Stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Podążając drogą zrównoważonego rozwoju, określamy długoterminowe cele, realizujemy programy używając do tego dedykowanych narzędzi. Będąc sygnatariuszem organizacji wpierających zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie, aktywnie propagujemy ich działalność oraz korzystamy z przykładów dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej. 

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Nieocenionym wsparciem w zarządzaniu naszą organizacją są wdrożone systemy, które w oparciu o zdefiniowane cele i wytyczne wyznaczają sposób działania oraz pozwalają na optymalizację procesów we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Produkując i sprzedając chemiczne środki powierzchniowo czynne, każdego dnia dotykamy obszaru ochrony środowiska. Realizując cele w obszarze strategii zrównoważonego rozwoju oraz założenia wdrożonych Systemów Zarządzania, w tym Polityki Środowiskowej, niwelujemy negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Otwarcie mówimy o zasadach zrównoważonej gospodarki zasobami, ryzykach operacyjnych oraz ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Czujemy się w pełni odpowiedzialni za swoje działania, dlatego naszą misją jest wspieranie postaw proekologicznych wśród naszych pracowników oraz interesariuszy, polegające na ciągłym pogłębianiu wiedzy i promowaniu naszych wartości w różnych środowiskach społecznych związanych z naszą Spółką.

Marzena Matkowska

Pełnomocnik Systemów Zarządzania

PCC EXOL SA

Rozwiń wypowiedź

DBAM O ŚRODOWISKO

Będąc realizatorem Programu “Odpowiedzialność i Troska” aktywnie uczestniczymy w programach i spotkaniach organizowanych w ramach akcji „Dbam o Środowisko”, która stanowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa procesowego. Umożliwia również zapoznanie się z dobrymi praktykami innych realizatorów Programu “Odpowiedzialność i Troska”.

OPTIMA

Realizujemy program OPTIMA, którego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminacja marnotrawstwa, a także poprawa jakości, optymalizacja wprowadzonych rozwiązań oraz podniesienie satysfakcji pracowników. Wszelkie działania podejmowane w zakresie programu, przyczyniają się w sposób bezpośredni lub pośredni do przeciwdziałania niekorzystnym wpływom prowadzonej przez nas działalności na środowisko.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA

Nasze zobowiązania w ramach Programu “Odpowiedzialność i Troska” obejmują praktyki zmierzające do ciągłej poprawy wiedzy o środowisku, efektywnego wykorzystywania zasobów i ograniczania wpływu prowadzonej działalności na środowisko, transparentności osiąganych wyników w obszarze środowiskowym oraz efektywnej współpracy z administracją państwową w zakresie spełniania wymagań prawnych.

CARBON DISCLOSURE PROJECT

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, współuczestniczymy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Jedną z prestiżowych inicjatyw w tym obszarze jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz działań realizowanych w celu ich redukcji na międzynarodowej platformie organizacji CDP.

RSPO

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO wspieramy realizację działań zmierzających do promowania wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani w żaden inny sposób nie oddziałują negatywnie na środowisko i ekosystemy.

UN GLOBAL COMPACT

Jako sygnatariusz UN Global Compact, propagujemy działania obejmujące ochronę środowiska naturalnego w oparciu o prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

ECOVADIS

Raportując nasze działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, potwierdzając tym samym nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej.

OHSAS 18001

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według OHSAS 18001 między innymi pozwala nam na identyfikowanie, nadzorowanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych, które bezpośrednio wpływają na obszar zarządzania środowiskowego.

NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych regulacji oraz procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących norm w obszarze ochrony środowiska. W 2016 roku nie stwierdzono naruszeń obowiązujących norm prawnych. Przeciwko Spółce nie toczy się postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska oraz nie naliczono kar w tym obszarze.

W zrównoważony sposób korzystamy ze środowiska oraz ponosimy opłaty z tego tytułu, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Planujemy prowadzenie inwestycji na istniejących wydziałach uwzględniając aspekty środowiskowe. W 2017 roku nasz wkład w inwestycje związane pośrednio z ochroną środowiska wyniósł 6,9 mln zł. W ramach tych nakładów uwzględniliśmy inwestycje związane z przebudową i modernizacją obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych, a także opłaty środowiskowe oraz koszty wynikające z utylizacji odpadów.

Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje według typu

G4-EN31

OGÓŁEM [MLN ZŁ]
 

2016
2017
2015

Nakłady inwestycyjne zw. z ochroną środowiska [MLN ZŁ]

2016
2017
2015

Koszty i opłaty [MLN ZŁ]

2016
2017
2015

Koszty utylizacji odpadów [MLN ZŁ]

2016
2017
2015

ZGODNOŚĆ Z REGULACJMI

G4-DMA, G4-EN29, G4-EN34

Prowadzimy systematyczny monitoring aspektów środowiskowych, zgodnie z przyznanymi pozwoleniami IPPC*. Prowadzimy rejestr skarg środowiskowych dotyczących oddziaływania na środowisko. Zdefiniowany sposób postępowania pozwala na prawidłowy przepływ informacji oraz szybkie reagowanie na wszelkie zgłoszenia oraz incydenty. Założenia te zostały opisane w wewnętrznych procedurach funkcjonujących w ramach systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz w ustanowionych aktach normatywnych. Będąc realizatorem Programu Odpowiedzialność i Troska, dostarczamy informacje o naszym wpływie na środowisko oraz dokonujemy oceny skuteczności działań prowadzonych w związku z jego ochroną.

*IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

W 2017 roku nie zarejestrowano zgłoszeń środowiskowych.