O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

Władze spółki

G4-34, G4-38

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu osób, powoływanych na trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem wspólnej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym oraz sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. W składzie Rady Nadzorczej działa trzyosobowy Komitet Audytu.

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Spółki w skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób, w tym Prezes Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję poprzedniego, w miejsce którego został powołany. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Spółki stanowi formalne określenie relacji i zależności między poszczególnymi działami, pozwala na sformalizowanie kompetencji oraz ułatwia obieg informacji.