WIZJA I STRATEGIA

Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje i działamy odpowiedzialnie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przyszłość. To ta część świata chemii, która zawsze otacza nas ze wszystkich stron.

DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWOWAŻONEGO ROZWOJU

Jednym z ważniejszych aspektów kwalifikacji dostawców przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w skali globalnej, jest ocena poziomu zaangażowania kontrahentów w realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

EcoVadis jest agencją/firmą ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani w skali od 0 do 100 punktów, przyznawanych w ramach czterech obszarów: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji. Otrzymują oni Indywidualną Kartę Wyników zawierającą szczegółowe informacje z zakresu CSR. Ecovadis to powtarzalny cykl składający się z : adaptacji danych klienta, ewaluacji, wyników i planu działań naprawczych, który umożliwia zarówno zarządzanie swoja firma i jej jednostkami, ale i również globalna siecią dostawców.

PCC EXOL SA korzysta z rozwiązania Ecovadis na poziomie Premium, co umożliwia firmie dzielenie się Scorecard )kartą oceny na zewnątrz jak również ocenianie swoich niefinansowych kompetencji. Ewaluacja odbywa się w następujących obszarach: środowisko, aspekty socjalne, etyka i łańcuch dostaw. Kluczowe czynniki sukcesu PCC EXOL z Ecovadis to : komunikacja, procesy i organizacja, które to odbywają się na jednej spójnej platformie internetowej udostępnionej przez Ecovadis. PCC EXOL korzysta również z najlepszych praktyk Ecovadis w obrębie sektora chemicznego poprzez inicjatywę TfS. ( Together for Sustainability). Następnym krokiem umożliwiającym PCC EXOL w sposób znaczący poprawę otrzymanych wyników jest zaimplementowanie rozwiązania Enterprise, które to umożliwia zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Jest to zaawansowane rozwiązanie, które wyróżni firmę jednoznacznie spośród ich konkurencji w sposób znaczący zarówno w Polsce jak i na świecie.

Katarzyna Karpińska

CS&EE Inside Sales Director

EcoVadis

Rozwiń wypowiedź

Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizowana jest w naszej Spółce w 4 podstawowych filarach:

Nadzór nad prawidłową realizacją przyjętych zobowiązań pełni powołany w tym celu zespół, podlegający bezpośrednio Zarządowi Spółki.

WYTYCZNE POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RYNEK

– Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego oraz obowiązującego prawa

– Poszanowanie zwyczajów i kultury interesariuszy

– Respektowanie regulacji prawnych obowiązujących w regionach geograficznych, w których prowadzimy działalność

– Realizacja celów biznesowych w sposób uczciwy i transparentny

– Działanie zgodnie z zasadami wolnej konkurencji

– Promocja etycznych standardów współpracy i przeciwdziałania korupcji

– Respektowanie zasad przyjętej Karty Różnorodności

– Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów

– Zarządzanie ryzykiem poprzez stosowanie odpowiednich regulacji, narzędzi i metod