PRACOWNICY

W ramach przyjętej idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

SZKOLENIA I EDUKACJA

G4-DMA

W zależności od potrzeb naszych pracowników, organizujemy spotkania informacyjno-szkoleniowe, umożliwiające przekazywanie niezbędnej wiedzy o oferowanych przez Spółkę produktach m.in. osobom podejmującym pracę.

Uczestnictwo w szerokim wachlarzu szkoleń pozwala na wyliczenie średniej liczby godzin szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika według kategorii pracowniczej za 2017 G4-LA9

Liczba godzin ogółem 1590 6630 2497 10777
Średnia liczba godz. 58,8 179,18 20,80 41,45

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika według płci za 2017G4-LA9

Liczba godzin ogółem 424 923 1347
Średnia liczba godz. 6,6 7,2 7,0

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

G4-LA10

MENTORING

W odniesieniu do grupy nowych pracowników prowadzimy mentoring, w którym każda nowo zatrudniona osoba otrzymuje wsparcie innego, doświadczonego pracownika zespołu. Rolą mentora jest zapewnienie właściwego wdrożenia nowego pracownika w zasady działania Spółki oraz wsparcie merytoryczne, pozwalające na szybsze dostosowanie się pracownika do struktury w miejscu pracy.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne w ramach ustalonego, rocznego planu szkoleń wewnętrznych. Ich realizacją zajmują się głównie pracownicy Działu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju. Szkolenia te obejmują swoim zakresem m.in. zasady postępowania etycznego, prawa człowieka, zasady dotyczące różnorodności, politykę antykorupcyjną, czy szkolenia produktowe.

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

W wyniku współpracy z CWB Partner Sp. z o.o., umożliwiamy naszym pracownikom odbycie szkoleń zewnętrznych w ramach określonego na dany rok kalendarzowy programu szkoleń dla każdej grupy pracowników.

Bezustanna chęć poszerzania kompetencji oraz charakter wykonywanej pracy, skłaniają naszych pracowników do wnioskowania do Zarządu o zgodę na udział w szkoleniach zewnętrznym. Ten rodzaj szkoleń pozwala na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy automatycznie po zakończeniu szkolenia. Wśród zróżnicowanych, dostępnych technik szkoleń, najbardziej preferowane obejmują:

  • dedykowane szkolenia, dotyczące wyspecjalizowanego nabycia kompetencji w danej dziedzinie
  • konferencje, poszerzające wiedzę w wybranej problematyce oraz pozwalające nawiązać kontakty z różnymi ekspertami
  • seminaria, umożliwiające spotkania różnych grup pracowników i prowadzenie metodologicznych dyskusji
  • e-learning, pozwalający na minimalizowanie kosztów oraz dużą elastyczność w zakresie treści programowych szkoleń czy indywidualnego czasu uczenia się.

WSPARCIE W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Mając na uwadze wsparcie pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, rozumianych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności, wprowadziliśmy określone zasady w tym zakresie. Obejmują one spełnienie określonych wytycznych, regulujących współpracę przy dofinansowaniu, zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. System dofinansowania opiera się na obopólnych korzyściach, które obejmują podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych a w odniesieniu do pracodawcy na utrzymaniu stabilnej struktury zatrudnienia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

G4-LA10

PROGRAMY STAŻOWE I STYPENDIALNE „TY I PCC = ZWIĄZEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

PCC EXOL kontynuuje współpracę z uczelniami wyższymi w ramach programu stypendialnego „Ty i PCC = sukces”, programów stażowych oraz praktyk letnich. Porozumienie o współpracy od kilku lat podpisane jest z: Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej oraz Śląskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym. 
Stypendyści, którzy we wrześniu 2017 r. rozpoczęli współpracę ze Spółką, realizują prace magisterskie w działach badawczo – rozwojowych i otrzymują od Spółki stypendia finansowe. Celem staży oraz stypendiów finansowych w PCC EXOL jest promowanie dobrych wyników w nauce oraz rozwijanie talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia Spółki.

PROGRAM „POZNAJ PCC EXOL”

W ramach akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy chemika”, w 2017 roku teren PCC EXOL odwiedziło ok. 100 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i uczelni wyższych w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zlokalizowanych na terenie pobliskich powiatów. Uczniowie i studenci mieli możliwość poznania instalacji chemicznych na wydziałach produkcyjnych spółki.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PCC EXOL co roku jest organizatorem programu praktyk letnich, który jest skierowany dla studentów uczelni wyższych. W 2017 roku zaprosiliśmy do współpracy 9 studentów.

PROGRAM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program kształcenia zawodowego, to trzyletni program ukierunkowanego nauczania, w którym jako Grupa PCC zachęcamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i w Wołowie do wyboru ukierunkowanego zawodu. Celem tego programu jest poprawa dostępu do lokalnego rynku pracy. Duży odsetek uczniów po zakończeniu praktyk pozostaje w Grupie PCC, zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe.

KLASY PATRONACKIE

W ramach projektu „Chemiczno-biologiczne partnerstwo edukacyjne”, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i zwiększenie poziomu umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, Spółka PCC EXOL kontynuuje współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w ZSZ w Brzegu Dolnym, gdzie w kolejnym już roku prowadzono rekrutację uczniów do klasy patronackiej o profilu matematyczno-przyrodniczym. W 2017 roku PCC Exol podpisała również porozumienie z Technikum nr 1 w Wołowie dotyczące utworzenia klasy patronackiej w zawodzie Technika Mechatronika. Uczniowie klas patronackich korzystają z wycieczek oraz warsztatów merytorycznych na terenie firmy.

WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI STUDENCKIMI

Na wydziale chemicznym Politechniki Wrocławskiej Spółka PCC EXOL jest aktywnie reprezentowana przez ambasadora firmy, który promuje liczne wydarzenia realizowane w Spółce oraz jest łącznikiem pomiędzy firmą, studentami oraz przedstawicielami wydziału na Uczelni.
PCC EXOL aktywnie współpracuje z organizacją studencką BEST, z którą co roku prowadzi merytoryczne warsztaty dla studentów w ramach wydarzenia „Case Week”.

DZIEŃ OTWARTY

Od trzech lat Spółki Grupy PCC organizują Dni Otwarte dla studentów, w ramach których pracownicy tych Spółek prowadzą wykłady merytoryczne oraz wycieczki po wydziałach produkcyjnych, laboratoriach oraz działach badawczo – rozwojowych. W 2017r. w wydarzeniu brało udział ponad 60 studentów.