WIZJA I STRATEGIA

Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje i działamy odpowiedzialnie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przyszłość. To ta część świata chemii, która bezustannie otacza nas ze wszystkich stron.

DŁUGOTERMINOWE CELE

Planowanie długoterminowych celów w naszej Spółce jest ściśle związane z wytycznymi wynikającymi z przyjętej Polityki Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Rozwój naszej działalności oraz wytyczne zdefiniowanej idei zrównoważonego rozwoju przenikają się wzajemnie, budując nowe podejście do zarządzania naszą organizacją.

Utrzymanie
pozycjilidera

Prowadzimy działania zapewniające nam utrzymanie pozycji lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Podejmujemy dalsze działania rozwojowe poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji.
2017 rok: Pomimo konkurencyjności rynku surfaktantów, utrzymujemy pozycję czołowego producenta na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Ekspansja na
nowe rynki

Analizując kolejne perspektywy rozwoju, kierujemy się takimi kryteriami jak dywersyfikacja produktowa, aplikacyjna i geograficzna.
2017 rok: Oprócz wdrożenia nowych produktów, znaleźliśmy kolejne zastosowania aplikacyjne dla kilkunastu pozycji z regularnej oferty i rozpoczęliśmy ich sprzedaż na nowych rynkach międzynarodowych. Naszym celem w zakresie ekspansji na nowe rynki, jest pozyskanie kolejnych klientów w krajach Azji, Bilskiego Wschodu i Afryki. 

Intensywny
rozwój

Rozwijamy produkcję specjalistycznych surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikujemy ich sprzedaż na nowych rynkach.
2017 rok: Udział produktów specjalistycznych w ogólnych przychodach ze sprzedaży Spółki, został utrzymany na poziomie roku 2016 i wynosił 55% w stosunku do produktów masowych. Naszym celem w tym zakresie jest dalszy rozwój portfolio produktowego w kierunku zwiększenia sprzedaży wyrobów specjalistycznych. 

Zwiększanie
marż

Sukcesywne zwiększanie marż w portfolio produktów specjalistycznych i masowych.
2017 rok: Grupa wypracowała najwyższą w historii marżę brutto na sprzedaży, która osiągając wartość 86,7 mln zł, wzrosła o 4,7 mln zł w porównaniu do 2016 roku. W kolejnych okresach rozliczeniowych będziemy konsekwentnie dążyć do sukcesywnego podnoszenia marży na sprzedaży. 

Inwestycje w nowe
zdolności produkcyjne

Sukcesywne zwiększanie mocy produkcyjnych umożliwiających rozwój obecnego portfolio produktowego Spółki.
2017 rok: Grupa PCC EXOL, dzięki realizowanym inwestycjom, konsekwentnie zwiększa moce produkcyjne swoich instalacji. Obecnie najważniejszą jest inwestycja na wytwórni Etoksylaty I, której efektem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie.

Rozwój bazy
badawczo-rozwojowej

Zwiększamy potencjał rozwojowy Spółki w zakresie możliwości i tempa opracowywania oraz wdrażania nowych produktów.
2017 rok: Wdrożyliśmy 28 produktów dla różnych branż przemysłowych. Naszym celem w zakresie rozwoju R&D jest uruchomienie nowych laboratoriów badawczych i dalszy rozwój oferty produktowej o kolejne wysokomarżowe produkty specjalistyczne do zastosowań przemysłowych. 

Odpowiedzialne
wytwarzanie produktów

Działamy zgodnie z normami prawnymi, etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.
2017 rok: Utrzymaliśmy standardy, podnoszące jakość produktów, w tym: GMP EFfCI, RSPO, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i inne. Obecnie rozwijamy ofertę dla branży farmaceutycznej, gdzie wymagane są restrykcyjne normy dopuszczające substancje chemiczne do obrotu. Wdrożenie tychże standardów jest naszym priorytetem na najbliższy rok. 

Zwiększanie poziomu
zadowolenia klienta

Stale pracujemy nad zwiększeniem poziomu zadowolenia klienta.
2017 rok: Pozytywnie przeszliśmy audyty klienckie, potwierdzające spełnienie standardów w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i etyki. Nasze przyszłe działania będą skupiały się na przestrzeganiu wymagań klientów w celu zwiększenia poziomu ich zadowolenia. Dzięki badaniom i wywiadom, poznajemy swoje słabe strony, by na ich podstawie podejmować kolejne działania  doskonalące.  


ŚWIATOWE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W roku 2015 Państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dokument ten określa nowe cele w 17 obszarach związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją. Będąc członkiem UN Global Compact zobowiązaliśmy się do stałego dostosowywania naszych praktyk biznesowych do realizacji postanowień Agendy ONZ.